Tướng: 83
Skin: 110
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 96
Skin: 114
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ